Lên ý tưởng và thiết kế các slide bằng Adobe Photoshop.

Viết nội dung và liên hệ với MC để thu âm voice.